Celebrating Chinese New Year 2024-Year of the Dragon” – PRAKANNEWS

0


วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ที่หน้าอาคารบรรณสาร และอาคารเรียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ผสานกิจกรรมเปิดบ้าน วันแพทย์แผนจีน และงานตรุษจีน ประจำปี 2567 รวมกันวันเดียว มอบเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรให้กับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความมงคล และตอกย้ำความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese New Year 2024-Year of the Dragon” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของจีน พร้อมด้วย ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี. ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน รองอธิการบดี อาจารย์ฟาง เวินกั๋ว ผู้ช่วยอธิการบดี ตลอดจนอาจารย์เย้ ชางจี๋ อาจารย์จากชมรมกีฬาสิงโต-มังกร ฮั่วกวง (วูซู) สมุทรปราการ คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดเผย สำหรับการจัดงานเปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese New Year 2024-Year of the Dragon ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของเราจัด 3 งานสำคัญรวมกันวันเดียว คืองานเปิดบ้าน วันแพทย์แผนจีน และงานตรุษจีน เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับและร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีมังกรให้กับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ความมงคล และตอกย้ำความเข้มแข็งด้านจีนของมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “เปิดบ้าน ม.หัวเฉียวฯ รับตรุษจีนปีมังกร 2024 HCU Open House: Celebrating Chinese New Year 2024-Year of the Dragon” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจะให้ทุกคนได้รับรู้และสัมผัสถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการเป็น “แหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ” ผ่านบูธกิจกรรมของ 12 คณะวิชา 1 วิทยาลัยของเรา รวมถึงมหาวิทยาลัยจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนรับความมงคลร่วมกัน ได้แก่ พิธีไหว้ตรุษจีน (ไหว้ฟ้าดิน) พิธียกส้มอวยพรปีใหม่ พิธีเจิมเบิกเนตรสิงโต โดยอาจารย์เย้ ชางจี๋ อาจารย์จากชมรมกีฬาสิงโต-มังกร ฮั่วกวง (วูซู) สมุทรปราการ เป็นเจ้าพิธี พร้อมรับฮู้มงคลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และชมการแสดงเชิดสิงโต ตีกลองมงคล เชิดมังกร จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฝึกซ้อมโดยวิทยาลัยจีนศึกษาและชมรมกีฬาสิงโต-มังกร ฮั่วกวง (วูซู) สมุทรปราการ รวมทั้งสนุกกับกิจกรรม Workshop และชมการแสดงของคณะวิชาและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยของเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลองอย่างต่อเนื่องด้วยการยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” มาโดยตลอด ซึ่งเรามีกรอบทิศทาง 5 เป้าหมายหลักด้วยกัน เป็นการ Transform มหาวิทยาลัย มุ่งสู่ • Niche University มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ • Lifelong Learning University แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล 3 วัย คือ วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ • Digital Transformation การขับเคลื่อนดิจิทัลของมหาวิทยาลัย • Quality University, Good Governance, Self-Supporting Universityมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ มีการบริหารจัดการที่ดี พึ่งตนเองได้ • และ Green University and Sustainability University มหาวิทยาลัยสีเขียวและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


Post Views: 48

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *