เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษที่มีอาการผิดปกติทางจิต (จิตเวช) – Chiang Mai News

0


รอง ผวจ. นำคณะเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษที่มีอาการผิดปกติทางจิต (จิตเวช)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทน สสจ.ชร. เรือนจำกลางเชียงราย พร้อมด้วย นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษที่มีอาการผิดปกติทางจิต (จิตเวช)
ตามที่ จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษจากเรือนจำผู้กระทำผิดในระบบการควบคุมประพฤติและผู้ทำผิดเด็กและเยาวชน ที่มีอาการทางจิต หรือไม่มีที่พักอาศัย โดยให้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์หลวง บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยมีการมอบหมายพื้นที่ ติดตามช่วยเหลือเป้าหมายผู้พ้นโทษ สร้างขวัญกำลังใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ และมอบชุมชนเฝ้าระวังสังเกตอาการ และมีส่วนร่วมในการประคับประคองให้อยู่ในชุมชนอย่างปกติสุขต่อไป

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *