วจ.นครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข …

0วจ.นครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเปราะบางโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ หลังที่ 55

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเปราะบางโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ หลังที่ 55 ในพื้นที่อำเภอหัวไทร ย้ำผู้นำท้องถิ่นออกเยี่ยมเยือนครัวเรือนดูแลต่อเนื่อง พร้อมแนะเจ้าบ้านน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วันนี้ (28 ก.ย.66) ที่บ้านเลขที่ 84/5 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีจิตศรัทธา ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และเพื่อนบ้าน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับครอบครัวของ นางสาวจำเนียร ชูขจร อายุ 72 ปี ในการประกอบพิธีมอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ หลังที่ 55

สำหรับครัวเรือนของนางสาวจำเนียร ชูขจร เป็นครัวเรือนเป้าหมายจากการสำรวจข้อมูล โดยพบว่าเป็นครัวเรือนที่ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP โดยในครัวเรือนมีผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวจำเนียร ชูขจร ภรรยา นายสมจิตร แก้วยก สามี อายุ 76 ปี และหลานชายหญิงที่กำลังอยู่ในวัยที่ศึกษา จำนวน 4 คน โดยนางสาวจำเนียร ไม่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน อาศัยการเก็บผักและหาสัตว์น้ำในแหล่งน้ำใกล้บ้านไปขาย มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ ซึ่งในการสร้างบ้านปันสุขหลังนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่่งได้สนับสนุนเงินตั้งต้นในการก่อสร้างบ้าน จากนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร และอำเภอหัวไทร ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณ วัสดุก่อสร้าง สิ่งของ แรงกายแรงใจร่วมในการสร้างบ้าน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวกับผู้เข้างานว่า โครงการสร้างบ้านปันสุข นอกจากจะได้บ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว โครงการนี้ยังได้มา ซึ่งความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน และเมื่อชุมชนใดหมู่บ้านใดมีความรักสามัคคีกัน ก็จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆ ได้ด้วย รวมทั้งยังสามารถใช้พลังความรักสามัคคีนี้ไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อไปได้ด้วย

สำหรับโครงการปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เป็นดำริของนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องการให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่เป็นคนดีขยันทำมาหากิน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเอง ให้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านที่มีความมั่นคง ปลอดภัยไว้อยู่อาศัย ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายอยู่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างบ้านแล้วจำนวน 58 หลัง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 50 หลัง ภายในระยะเวลา 1 ปี (เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566) และได้ทยอยส่งมอบบ้านในวันนี้อีกจำนวน 1 หลัง รวมส่งมอบบ้านแล้วจำนวน 55 หลัง และจะส่งมอบเพิ่มเติมให้ครบทั้ง 58 หลัง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ สุภาแดง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *