ผวจ.อด.มอบบ้านผู้ยากไร้ อำเภอบ้านดุง

0ผวจ.อด.มอบบ้านผู้ยากไร้ อำเภอบ้านดุง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้าน(ที่อยู่อาศัย) ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 งวดที่ 2 ที่ อำเภอบ้านดุง

วันที่ 24 กันยายน 2566 นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นางคณิตตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้าน(ที่อยู่อาศัย) ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 งวดที่ 2 ให้กับ นางสนิท ดวงดุ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 11 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง โดยมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีแ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะได้มอบป้ายบ้าน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้อื่น ๆ ให้แก่นางสนิท ดวงดุ

นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคมให้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นจากเดิม โดยการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ อำเภอบ้านดุง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 จำนวน 40,500 บาท และงบสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา (ไม่ประสงค์ออกนาม) 12,400 บาท ในการก่อสร้างบ้านได้รับการสนับสนุนจากจิตอาสาตำบลนาไหม

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนในการสร้างบ้านหลังนี้ให้กับนางสนิท ดวงดุ และครัวครอบ และเน้นย้ำบ้าน เป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิต เป็นที่ที่ใช้ในการอยู่อาศัย เป็นศูนย์รวมของสถาบันครอบครัว จังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้นำโครงการฯดังกล่าว มาดำเนินการในพื้นที่ของอำเภอบ้านดุง เพื่อก่อสร้างบ้านให้กับผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ที่เป็นราษฎรผู้ยากไร้ และเป็นคนดีของสังคมให้ได้มีบ้านที่อยู่อาศัย ที่มั่นคงถาวร และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ขอขอบคุณทุกท่านแทนเจ้าของบ้าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านเป็นอย่างดี จนสำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง ?ขอให้เจ้าของบ้านมีความภาคภูมิใจและระลึกอยู่เสมอว่า การที่ท่านได้รับการคัดเลือก เพราะท่านประพฤติดี มีความสุจริต ในการประกอบอาชีพ คนดีที่สังคมยอมรับ ขอให้ท่านได้ทำความดีต่อไป อย่าได้ย่อท้อ และตอบแทนสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่กระทำไว้ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการผู้ให้การสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *