บ้านปู ชู ESG ต่อเนื่่่อง เน้น 5 มิติ มุ่งตอบโจทย์พลังงานเพื่อยั่งยืน

0
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จัดเสวนา “เสริมทัพขับเคลื่อนบ้านปู เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” เผยวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานสำคัญ (Key Enabler Units) ที่มีส่วนขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดเส้นทางธุรกิจที่ผ่านมา พร้อมสนับสนุนความสำเร็จการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์พลังงานควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คน (Power the better living for all)

นายจิรเมธ อัชชะ Head of Corporate Services กล่าวว่า “ในทศวรรษต่อไป บ้านปูยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG โดยตั้งเป้าหมายและดำเนินการครอบคลุมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม เพื่อส่งมอบ ‘อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน’(Smarter Energy for Sustainability) และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับโลกและสังคม โดยบริษัทฯ มีงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการเติบโตของบ้านปูมาอย่างต่อเนื่องบนทิศทางการเปลี่ยนผ่านตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยมุ่งขับเคลื่อน 5 มิติ ทั้งการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร”

   นายจิรเมธ อัชชะ Head of Corporate Services
1) การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตลอดหลายปีมานี้ บ้านปูตั้งเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ โดยมุ่งให้ความสำคัญในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ข้อที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ โดยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 1.1 กิกะวัตต์ ภายในปี 2568 ข้อที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยภายในปี 2568 จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ และข้อที่ 15 ระบบนิเวศบนบก โดยสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำเหมืองภายในปี 2568 นอกจากนั้น ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บ้านปูได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศตามแนวปฏิบัติของ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมขับเคลื่อนภารกิจการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

2) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในปีที่ผ่านมา ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเฉลี่ยทุกประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 79 ซึ่งเติบโตขึ้นในทุกๆ ปี สะท้อนความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” และการยึดมั่นในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Diversity & Inclusion) ที่ผนวกพนักงานเกือบ 6,000 คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บนพื้นฐานของการเปิดกว้างและความเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพนักงานด้วยแนวคิดที่ให้ “คน” เป็นหัวใจหลักขององค์กร (People-Focused Organization) ขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างบ้านปูให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยจัดตั้งหน่วยงาน Banpu Academy ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อตอบโจทย์การเตรียมพร้อมผู้บริหารและพนักงานที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บ้านปูได้สร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ผ่านการจัดโปรแกรม “การพัฒนาผู้นำธุรกิจระดับนานาชาติ” (International Business Leader Program: IBLP) รุ่นแรก โดยมีผู้บริหารรุ่นใหม่จากหน่วยธุรกิจในประเทศยุทธศาสตร์ทางธุรกิจที่สำคัญเข้าร่วมกว่า 30 คน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด


3) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

บ้านปูยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้อย่างชาญฉลาดทั่วทั้งองค์กร สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาบ้านปูประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจจำนวนหลายโครงการ ตัวอย่างที่สำคัญ เช่น แอปพลิเคชัน NiXT Care ที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า และอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานทุกแห่งได้อย่างสะดวก เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลของบ้านปู เน็กซ์ (Banpu NEXT Integrated Data Platform) เพื่อสนับสนุนการส่งมอบโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4) การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 บ้านปูยังคงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์และคุณค่าอย่างยั่งยืนให้สังคม โดยให้ความสำคัญกับ “การสร้างเสริมศักยภาพและพลังให้กับคน” (Human Empowerment) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ลดการเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิต ด้วยการเดินหน้าโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม โครงการค่ายเพาเวอร์กรีน และสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมมาแล้วกว่าทศวรรษอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพร้อมพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบโจทย์เป้าหมายความยั่งยืนขององค์กร และบริบทของสังคมภายนอก อาทิ การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง

Banpu_Love Song from Clean Energy Concert
5) การสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร

ที่ผ่านมา บ้านปูสื่อสารแบรนด์และองค์กรผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสำหรับจัดงานสัมมนาด้านความยั่งยืน ‘Sustrends 2024’ จัดโครงการ ‘Infinite Cafe Powered by Banpu NEXT’ ป๊อบอัพคาเฟ่ที่ใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร และจัดแคมเปญ ‘เพลงรักจากพลังงานสะอาด’ จัดทำบทเพลง ‘เป็นเธอ (Brighter Sky)’ ด้วยโซลูชันพลังงานสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิตเพลง เพื่อผลักดันแนวคิดการสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาดและเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ไปพร้อมๆ กับสร้างการรับรู้ว่าพลังงานที่ดีขึ้นเพื่ออนาคตจากบ้านปูสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ และให้ทุกคนรู้ว่า ‘บ้านปูอยู่ใกล้คุณกว่าที่คุณคิด’ พร้อมร่วมขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ด้วยพลังงานที่สะอาดขึ้น

“ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่บ้านปูทำทั้งหมดเป็นการตอกย้ำพันธสัญญาที่ว่า ‘พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน’ (Our Way in Energy) และเราจะยังคงต่อยอดความเป็นผู้นำด้านพลังงานในระดับนานาชาติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนและสร้างพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโลกต่อไป” นายจิรเมธ อัชชะ กล่าวปิดท้าย

Banpu Power Green Camp
การเสวนาครั้งนี้มีผู้บริหารที่มาร่วมฉายภาพเบื้องหลังการสนับสนุนให้ธุรกิจของบ้านปูเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นายจิรเมธ อัชชะ Head of Corporate Services นายวิธพล เจาะจิตต์ Head of Human Resources นางสาวจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ Head of Banpu Academy นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation และนายรัฐพล สุคันธี Head of Corporate Communications

นอกจากกิจกรรมนี้ บ้านปูยังได้จัดงานเสวนา “ส่องกระบวนยุทธธุรกิจกลุ่มบ้านปู สู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านภายในปี 2568” เพื่อเผยการดำเนินงานที่โดดเด่นและเส้นทางสู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านภายในปี 2568 ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของ 4 ธุรกิจเรือธง “ธุรกิจเหมือง ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และหน่วยงาน Corporate Venture Capital” ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่กำลังขับเคลื่อนบ้านปูในกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) เพื่อสร้างสรรค์พลังงานที่ยั่งยืนและ โซลูชันพลังงานสะอาด ที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *