บอร์ด BPP ไฟเขียว เข้าบริการบ.ลูกบ้านปู มูลค่า 107 ล้านบาท

0


ดร.กิรณ ลิมปพะยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยผ่านสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2566 ในวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 2 รายการ ระหว่างกลุ่มบริษัทฯกับกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯในอัตราร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันทั้ง 2 รายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

โดยอนุมัติให้บริษัท Banpu Investment (China) Co., Ltd. บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาบริการ (Management Service Agreement) ในฐานะผู้ให้บริการกับบริษัทย่อยของ BANPU จำนวน 3 บริษัท ในฐานะผู้รับบริการ โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 104.80 ล้านบาท

นอกจากนี้ อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ (Supporting Service Agreement)ในฐานะผู้รับบริการ กับ Banpu Japan KK บริษัทย่อยของ BANPU ในฐานะผู้ให้บริการ โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1.59 ล้านบาทSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *