ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

0วธ.จับมือจังหวัดชลบุรี เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เผยแพร่ประเพณีไหว้พระจันทร์ สักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม ชมการแสดงสิงโตสีสัน – พระจันทร์เรืองแสงชม ชิม ช้อป ของดี ชาวชุมชนพร้อมดันตลาดบกเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ .. 2566 โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาววราพรรณชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน  ตลาดจีนชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และชม ชิมอาหาร ขนมขึ้นชื่อของตลาด


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ .. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาดบกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความยั่งยืนสืบไป


ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทุนทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม “การส่งเสริม 
อัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ .. 2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า100 ปี ที่พักอาศัยเป็นตึกเก่าแก่ที่คงสภาพโบราณอยู่ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมา ชุมชนที่ตั้งขึ้นในบ้านชากแง้วนั้นเกือบทั้งหมด เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ จึงทำให้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง  ของคนจีนจึงเกิดขึ้นที่นี่ โดยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อันโดดเด่น โดยเฉพาะ สถาปัตยกรรมจีน นอกจากนี้ ในส่วนของวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งนับเป็นความโชคดีของจังหวัดชลบุรี ที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ .. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ สืบไป


ชุมชนบ้านชากแง้ว จุดพำนักของชาวจีนอพยพ หมู่บ้านชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แห่งนี้จากคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าในชุมชนโบราณแห่งนี้ บันทึกไว้ว่า มีชาวจีนอพยพมาตั้งรกรากปักหลักฐานจำนวนมากทำให้ชุมชนแห่งนี้มีเรื่องราวในอดีต และความเป็นมาที น่าสนใจหลากหลายประการ โดยลักษณะที่โดดเด่นของชุมชน คือ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่คงสภาพโบราณอยู่ สะท้อนชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมารับต่อรุ่น มีงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวชุมชน คือ งานไหว้พระจันทร์ ประเพณีเก่าแก่ของที่จัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวง 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และจัดอย่างยิ่งใหญ่ ถือประเพณีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเช่นเดียวกับชาวจีนที่บ้านชากแง้ว ที่ไม่พลาดในการสักการะพระจันทร์ มีบุญคุณต่อชีวิตของมนุษย์


นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ในวันพิธีเปิดงานซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ จะได้ สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม เพลิดเพลินกับการเดินชมถ่ายรูปกับบรรยากาศบ้านเรือนเก่า ตลาดแบบย้อนยุค ช๊อป ชิมอาหารผลิตภัณฑ์ สินค้าหลากหลายของชาวชุมชนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุกสนานกับ การระบายสีหน้ากากจีนการพับกระดาษม่านโบตั๋น สานตระกร้ามะกรูดใบเตย ทำถุงหอมมงคล การทำถ่านดูดกลิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 19.00 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร 081 870 4636

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *