ชาวบ้าน อ.บันนังสตา จ.ยะลา เฮ! รับ โฉนดที่ดินตาม โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย

0


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หอประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ อ.บันนังสตา ที่ได้รับโฉนดที่ดิน เข้าร่วม สำหรับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยได้ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดยะลา ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน

โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส – ยะลา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 4 สายสำรวจ เข้าดำเนินการในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย สำหรับโฉนดที่ดินที่มอบในครั้งนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลบันนังสตาและตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 120 แปลง ซึ่งราษฎรนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 ,น.ส.3 ก. และที่ไม่มีหลักฐานซึ่งตั้งอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทและไม่เป็นที่หลวงหวงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด พื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปลูกทุเรียน ลองกอง เงาะ และยางพารามาเป็นเวลากว่า 50 ปี มีเนื้อที่โดยประมาณ 130 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประมาณ 36,650,000 บาท ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส – ยะลา ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการในท้องที่ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศไทย ดีใจที่เห็นพี่น้องประชาชนมีความสุข เอกสารสิทธิในครั้งนี้ถือเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์หลังต้องรอคอยมาทั้งชีวิต ขอขอบคุณกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน และช่วยกันทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับสิทธิโดยเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วในวันนี้ และมีโอกาสสร้างความเป็นอยู่ให้มั่นคงด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สามารถนำไประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิในครั้งนี้ รักษา หวงแหนที่ดินของตนเพื่อใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพต่อไปSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *